dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Informacje dla autorów
PLAN WYDAWNICZY NA 2021 ROK


FORMATKI ZGŁOSZEŃ DO PLANU WYDANICZEGO NA 2021 ROK (.DOC)


 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKTORATÓW 

 
Prace doktorskie prosimy przygotowywać zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 11 z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie podstawowych wymagań edytorskich dotyczących rozprawy doktorskiej w Politechnice Warszawskiej oraz jej druku w Oficynie Wydawniczej PW.
 
Wymagania

 • plik PDF - przy tworzeniu formatu PDF proszę ustawić w ustawieniach domyślnych  Druk w wysokiej jakości
 • rysunki w formie wektorowej - Excel, eps, Corell, visio - darmowy program
 • zdjęcia - jpg, tif
 • skany, pliki z internetu, zdjęcia z aparatu cyfrowego - w możliwie najwyższej rozdzielczości (jpg, tif) minimum 300 dpi.

 
W związku z technologią druku prosimy zainteresowanych o zamawianie liczby egzemplarzy pracy podzielnej przez 4.
 
 
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW PODRĘCZNIKÓW, SKRYPTÓW, MONOGRAFII
 

W celu ułatwienia współpracy pomiędzy Autorami a wydawcą prosimy uwzględnić podane wskazówki.

 • Wymagane jest dostarczenie zgody właściciela praw autorskich na wykorzystanie tekstu, ilustracji lub tablic dosłownie     zaczerpniętych z innych publikacji.
 • Prosimy o następujące przygotowanie wersji elektronicznej materiału:

  • tekst - w dowolnym edytorze i na dowolnym nośniku,
  • rysunki - najchętniej w formie wektorowej (źródłowe pliki rysunków) w dostępnych programach, ewentualnie wydruki lub rysunki odręczne,
  • zdjęcia - najchętniej oryginalne lub zapis z aparatu cyfrowego w możliwie najwyższej rozdzielczości (tif, jpg), ewentualnie skany z rozdzielczością minimum 300 dpi.
 • Dostarczona do wydawnictwa wersja elektroniczna pracy powinna być wiernym odzwierciedleniem wydruku, uwzględniającego poprawki po recenzji.
 • Wydruk komputerowy (maszynopis) powinien być wykonany jednostronnie na papierze formatu A4, z marginesami 2,5 cm ze wszystkich stron, z co najmniej 1,5 interlinią, czcionką 12 punktową. Strony powinny być ponumerowane kolejno. 
 • Wzory i oznaczenia powinny być pisane zgodnie z aktualną normą matematyczną . Prosimy pamiętać o obowiązku stosowania układu jednostek SI. Należy poprawnie wpisywać indeksy dolne i górne. Litera "l" i cyfra "1" oraz litera łacińska "v" i grecka "v" powinny być wyraźnie rozróżnione na wydruku. Ważne jest, aby w całym tekście oznaczenia były konsekwentnie pisane czcionką prostą lub kursywą. 
 • Praca powinna mieć krótką przedmowę. Pożądany jest dziesiętny podział tekstu, rysunków, wzorów i tablic (np. oznaczenie wzoru składa się z numeru rozdziału pierwszego stopnia i kolejnego numeru wzoru w rozdziale). Numery wzorów należy wpisywać po prawej stronie w nawiasach okrągłych. Wskazane jest, aby każdy rysunek miał podpis, a tablica tytuł
 • Rysunki i tablice można umieszczać w tekście podstawowym, blisko miejsca powołania na nie lub na osobnych stronach w kolejności numeracji, z zaznaczeniem w tekście miejsca ich występowania. Prosimy pamiętać o wykonywaniu rysunków zgodnie z obowiązującymi normami.
 • W przypadku pracy zbiorowej należy zachować jednolity podział tekstu, jednolitą numerację rysunków, wzorów i tablic oraz jednolitą skalę rysunków.
 • Pozycje cytowanej literatury, oznaczone w tekście cyframi arabskimi podanymi w nawiasach kwadratowych, prosimy sporządzić na osobnej stronie w układzie alfabetycznym lub w kolejności cytowania. Pozycje bibliograficzne powinny zawierać w przypadku książek: nazwisko autora (autorów), pierwsze litery imion, pełny tytuł pracy oraz nazwę wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania, a w przypadku czasopism: nazwisko autora (autorów), pierwsze litery imion, tytuł artykułu, nazwę czasopisma, numer tomu, rok wydania, numer bieżący, ewentualnie numery stron.
 • Ponieważ złożone prace wysyłane są do recenzentów, powinny więc być sczytane i sprawdzone przez autorów przed dostarczeniem do wydawnictwa.

 
 
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW PRAC NAUKOWYCH
 

Serie Prac Naukowych stanowią prace oryginalne, niepublikowane wcześniej, oraz prace przeglądowe, także zbiorowe. W celu ułatwienia współpracy pomiędzy Autorami a wydawcą prosimy uwzględnić podane wskazówki.

 • Prosimy o następujące przygotowanie wersji elektronicznej materiału:

  • tekst - w dowolnym edytorze i na dowolnym nośniku,
  • rysunki - najchętniej w postaci wektorowej (źródłowe pliki rysunków) w dostępnych programach, ewentualnie wydruki lub rysunki odręczne,
  • zdjęcia - najchętniej oryginalne lub zapis z aparatu cyfrowego w możliwie najwyższej rozdzielczości (tif, jpg), ewentualnie skany z rozdzielczością minimum 300 dpi.
 • Dostarczona do wydawnictwa wersja elektroniczna tekstu powinna być wiernym odzwierciedleniem wydruku, uwzględniającego poprawki po recenzji.
 • Wydruk komputerowy (maszynopis) powinien być wykonany jednostronnie na papierze formatu A4, z marginesem 3,5 cm z lewej strony, z 1,5 interlinią, czcionką 12 punktową. Strony powinny być ponumerowane kolejno. 
 • Wzory i oznaczenia powinny być pisane zgodnie z aktualna normą matematyczną. Prosimy pamiętać o obowiązku stosowania układu jednostek SI. Należy poprawnie wpisywać indeksy dolne i górne. Litera "l" i cyfra "1" oraz litera łacińska "v" i grecka "v" powinny być wyraźnie rozróżnione na wydruku. Ważne jest, aby w całym tekście oznaczenia były konsekwentnie pisane czcionką prostą lub kursywą.
 • Nagłówek każdego artykułu (w przypadku pracy zbiorowej) powinien zawierać tytuł, imię i nazwisko autora oraz nazwę reprezentowanej przez niego instytucji. Po tytule prosimy zamieszczać krótkie streszczenie (do 15 wierszy maszynopisu) oraz trzy słowa kluczowe określające poruszaną tematykę.
 • Artykuł, poprzedzony wstępem i zakończony wnioskami (lub podsumowaniem), powinien być podzielony na logiczne, kolejno ponumerowane rozdziały (zaopatrzone w tytuły). We wstępie prosimy o zwięzłe wprowadzenie w zagadnienie, a w podsumowaniu o zasadnicze wnioski wynikające z pracy.
 • Pożądany jest dziesiętny podział tekstu, rysunków, wzorów i tablic (np. oznaczenie wzoru składa się z numeru rozdziału pierwszego stopnia i kolejnego numeru wzoru w rozdziale). Numery wzorów należy wpisywać po prawej stronie w nawiasach okrągłych. Wskazane jest, aby każdy rysunek miał podpis, a tablica tytuł
 • Rysunki i tablice można umieszczać w tekście podstawowym, blisko miejsca powołania na nie lub na osobnych stronach w kolejności numeracji, z zaznaczeniem w tekście miejsca ich występowania. Prosimy pamiętać o wykonywaniu rysunków zgodnie z obowiązującymi normami.
 • Pozycje cytowanej literatury, oznaczone w tekście cyframi arabskimi podanymi w nawiasach kwadratowych, prosimy sporządzić na osobnej stronie w układzie alfabetycznym lub w kolejności cytowania. Pozycje bibliograficzne powinny zawierać w przypadku książek: nazwisko autora (autorów), pierwsze litery imion, pełny tytuł pracy oraz nazwę wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania, a w przypadku czasopism: nazwisko autora (autorów), pierwsze litery imion, tytuł artykułu, nazwę czasopisma, numer tomu, rok wydania, numer bieżący, ewentualnie numery stron.
 • W przypadku zamieszczenia tekstu, ilustracji lub tablic dosłownie zaczerpniętych z innych publikacji wymagane jest dostarczenie zgody właściciela praw autorskich na ich wykorzystanie.
 • Do pracy należy dodatkowo dołączyć nieprzekraczające 30 wierszy streszczenie pracy w języku angielskim. Streszczenie powinno zawierać również tytuł pracy w obcym języku oraz trzy słowa kluczowe.

 
 
Objętość pracy habilitacyjnej nie powinna przekraczać 7 arkuszy. Jeżeli jest większa, koszty druku - do uzgodnienia - pokrywa instytut lub wydział macierzysty autora.
Autorzy otrzymują nieodpłatnie - do podziału - 25 nadbitek autorskich swej pracy. Dodatkowe nadbitki można zamawiać na koszt własny. Zamówienie należy dołączyć do maszynopisu artykułu.
 
 
INFORMACJA DLA AUTORÓW PRAC NAUKOWYCH
 

Konsorcjum 20 bibliotek akademickich i branżowych ośrodków informacji naukowo-technicznej tworzy od 1998 roku bibliograficzno-abstraktową "Bazę danych o zawartości polskich czasopism technicznych BAZTECH", w tym prac naukowych. W bazie indeksowane są artykuły z około 270 polskich czasopism naukowych oraz wydawnictw własnych uczelni i instytutów naukowo-badawczych. 
Baza danych BAZTECH służy promocji dorobku polskiej myśli naukowej i ułatwia dotarcie do informacji z określonej dziedziny, a także do konkretnej pozycji naukowej. Dostępna jest bezpłatnie w Internecie pod adresem http://baztech.icm.edu.pl.
Dane wprowadzane są aktualnie najczęściej z autopsji po otrzymaniu kolejnej publikacji przez daną bibliotekę. W przypadku książek wydawanych w Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej dotyczy to Prac Naukowych z poszczególnych serii, których dane w bazie uzupełniane są przez pracowników Biblioteki Głównej PW. 
Chcąc przyspieszyć aktualizację oraz zapewnić poprawność opisów bibliograficznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą do autorów o zamieszczanie oprócz streszczeń w języku polskim i angielskim (z jednoczesnym podaniem tytułu w tym języku), również trzech słów kluczowych pod każdym z nich. Ułatwi to zainteresowanym daną problematyką wyszukiwanie odpowiednich pozycji przy ograniczeniu liczby błędnych rekordów.
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor