dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Informacje dla autorów
PLAN WYDAWNICZY NA 2023 ROK


FORMATKI ZGŁOSZEŃ DO PLANU WYDANICZEGO NA 2023 ROK


INFORMACJE DLA RECENZENTÓW


ARKUSZ RECENZYJNY – Monografia autorska / Podręcznik / Skrypt / Publikacja popularnonaukowa

ARKUSZ RECENZYJNY-Monografia wieloautorska


INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKTORATÓW 


STRONA TYTUŁOWA pracy doktorskiej


 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKTORATÓW 

 
Prace doktorskie prosimy przygotowywać zgodnie z Zarządzeniem nr 124/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie podstawowych wymagań edytorskich dotyczących przygotowania do druku rozprawy doktorskiej bronionej w Politechnice Warszawskiej, jej druku w Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej oraz kosztów wydruku rozprawy doktorskiej.
 
Wymagania

 • plik PDF - przy tworzeniu formatu PDF proszę ustawić w ustawieniach domyślnych  Druk w wysokiej jakości
 • rysunki w formie wektorowej - Excel, eps, Corell, visio - darmowy program
 • zdjęcia - jpg, tif
 • skany, pliki z internetu, zdjęcia z aparatu cyfrowego - w możliwie najwyższej rozdzielczości (jpg, tif) minimum 300 dpi.

 
W związku z technologią druku prosimy zainteresowanych o zamawianie liczby egzemplarzy pracy podzielnej przez 4.
 
 
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW PODRĘCZNIKÓW, SKRYPTÓW, MONOGRAFII
 

W celu ułatwienia współpracy pomiędzy Autorami a wydawcą prosimy uwzględnić podane wskazówki.

 • Wymagane jest dostarczenie zgody właściciela praw autorskich na wykorzystanie tekstu, ilustracji lub tablic dosłownie     zaczerpniętych z innych publikacji.
 • Prosimy o następujące przygotowanie wersji elektronicznej materiału:

  • tekst - w dowolnym edytorze i na dowolnym nośniku,
  • rysunki - najchętniej w formie wektorowej (źródłowe pliki rysunków) w dostępnych programach, ewentualnie wydruki lub rysunki odręczne,
  • zdjęcia - najchętniej oryginalne lub zapis z aparatu cyfrowego w możliwie najwyższej rozdzielczości (tif, jpg), ewentualnie skany z rozdzielczością minimum 300 dpi.
 • Dostarczona do wydawnictwa wersja elektroniczna pracy powinna być wiernym odzwierciedleniem wydruku, uwzględniającego poprawki po recenzji.
 • Wydruk komputerowy (maszynopis) powinien być wykonany jednostronnie na papierze formatu A4, z marginesami 2,5 cm ze wszystkich stron, z co najmniej 1,5 interlinią, czcionką 12 punktową. Strony powinny być ponumerowane kolejno. 
 • Wzory i oznaczenia powinny być pisane zgodnie z aktualną normą matematyczną . Prosimy pamiętać o obowiązku stosowania układu jednostek SI. Należy poprawnie wpisywać indeksy dolne i górne. Litera "l" i cyfra "1" oraz litera łacińska "v" i grecka "v" powinny być wyraźnie rozróżnione na wydruku. Ważne jest, aby w całym tekście oznaczenia były konsekwentnie pisane czcionką prostą lub kursywą. 
 • Praca powinna mieć krótką przedmowę. Pożądany jest dziesiętny podział tekstu, rysunków, wzorów i tablic (np. oznaczenie wzoru składa się z numeru rozdziału pierwszego stopnia i kolejnego numeru wzoru w rozdziale). Numery wzorów należy wpisywać po prawej stronie w nawiasach okrągłych. Wskazane jest, aby każdy rysunek miał podpis, a tablica tytuł
 • Rysunki i tablice można umieszczać w tekście podstawowym, blisko miejsca powołania na nie lub na osobnych stronach w kolejności numeracji, z zaznaczeniem w tekście miejsca ich występowania. Prosimy pamiętać o wykonywaniu rysunków zgodnie z obowiązującymi normami.
 • W przypadku pracy zbiorowej należy zachować jednolity podział tekstu, jednolitą numerację rysunków, wzorów i tablic oraz jednolitą skalę rysunków.
 • Pozycje cytowanej literatury, oznaczone w tekście cyframi arabskimi podanymi w nawiasach kwadratowych, prosimy sporządzić na osobnej stronie w układzie alfabetycznym lub w kolejności cytowania. Pozycje bibliograficzne powinny zawierać w przypadku książek: nazwisko autora (autorów), pierwsze litery imion, pełny tytuł pracy oraz nazwę wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania, a w przypadku czasopism: nazwisko autora (autorów), pierwsze litery imion, tytuł artykułu, nazwę czasopisma, numer tomu, rok wydania, numer bieżący, ewentualnie numery stron.
 • Ponieważ złożone prace wysyłane są do recenzentów, powinny więc być sczytane i sprawdzone przez autorów przed dostarczeniem do wydawnictwa.

 
 
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW PRAC NAUKOWYCH
 

Serie Prac Naukowych stanowią prace oryginalne, niepublikowane wcześniej, oraz prace przeglądowe, także zbiorowe. W celu ułatwienia współpracy pomiędzy Autorami a wydawcą prosimy uwzględnić podane wskazówki.

 • Prosimy o następujące przygotowanie wersji elektronicznej materiału:

  • tekst - w dowolnym edytorze i na dowolnym nośniku,
  • rysunki - najchętniej w postaci wektorowej (źródłowe pliki rysunków) w dostępnych programach, ewentualnie wydruki lub rysunki odręczne,
  • zdjęcia - najchętniej oryginalne lub zapis z aparatu cyfrowego w możliwie najwyższej rozdzielczości (tif, jpg), ewentualnie skany z rozdzielczością minimum 300 dpi.
 • Dostarczona do wydawnictwa wersja elektroniczna tekstu powinna być wiernym odzwierciedleniem wydruku, uwzględniającego poprawki po recenzji.
 • Wydruk komputerowy (maszynopis) powinien być wykonany jednostronnie na papierze formatu A4, z marginesem 3,5 cm z lewej strony, z 1,5 interlinią, czcionką 12 punktową. Strony powinny być ponumerowane kolejno. 
 • Wzory i oznaczenia powinny być pisane zgodnie z aktualna normą matematyczną. Prosimy pamiętać o obowiązku stosowania układu jednostek SI. Należy poprawnie wpisywać indeksy dolne i górne. Litera "l" i cyfra "1" oraz litera łacińska "v" i grecka "v" powinny być wyraźnie rozróżnione na wydruku. Ważne jest, aby w całym tekście oznaczenia były konsekwentnie pisane czcionką prostą lub kursywą.
 • Nagłówek każdego artykułu (w przypadku pracy zbiorowej) powinien zawierać tytuł, imię i nazwisko autora oraz nazwę reprezentowanej przez niego instytucji. Po tytule prosimy zamieszczać krótkie streszczenie (do 15 wierszy maszynopisu) oraz trzy słowa kluczowe określające poruszaną tematykę.
 • Artykuł, poprzedzony wstępem i zakończony wnioskami (lub podsumowaniem), powinien być podzielony na logiczne, kolejno ponumerowane rozdziały (zaopatrzone w tytuły). We wstępie prosimy o zwięzłe wprowadzenie w zagadnienie, a w podsumowaniu o zasadnicze wnioski wynikające z pracy.
 • Pożądany jest dziesiętny podział tekstu, rysunków, wzorów i tablic (np. oznaczenie wzoru składa się z numeru rozdziału pierwszego stopnia i kolejnego numeru wzoru w rozdziale). Numery wzorów należy wpisywać po prawej stronie w nawiasach okrągłych. Wskazane jest, aby każdy rysunek miał podpis, a tablica tytuł
 • Rysunki i tablice można umieszczać w tekście podstawowym, blisko miejsca powołania na nie lub na osobnych stronach w kolejności numeracji, z zaznaczeniem w tekście miejsca ich występowania. Prosimy pamiętać o wykonywaniu rysunków zgodnie z obowiązującymi normami.
 • Pozycje cytowanej literatury, oznaczone w tekście cyframi arabskimi podanymi w nawiasach kwadratowych, prosimy sporządzić na osobnej stronie w układzie alfabetycznym lub w kolejności cytowania. Pozycje bibliograficzne powinny zawierać w przypadku książek: nazwisko autora (autorów), pierwsze litery imion, pełny tytuł pracy oraz nazwę wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania, a w przypadku czasopism: nazwisko autora (autorów), pierwsze litery imion, tytuł artykułu, nazwę czasopisma, numer tomu, rok wydania, numer bieżący, ewentualnie numery stron.
 • W przypadku zamieszczenia tekstu, ilustracji lub tablic dosłownie zaczerpniętych z innych publikacji wymagane jest dostarczenie zgody właściciela praw autorskich na ich wykorzystanie.
 • Do pracy należy dodatkowo dołączyć nieprzekraczające 30 wierszy streszczenie pracy w języku angielskim. Streszczenie powinno zawierać również tytuł pracy w obcym języku oraz trzy słowa kluczowe.

 
 
Objętość pracy habilitacyjnej nie powinna przekraczać 7 arkuszy. Jeżeli jest większa, koszty druku - do uzgodnienia - pokrywa instytut lub wydział macierzysty autora.
Autorzy otrzymują nieodpłatnie - do podziału - 25 nadbitek autorskich swej pracy. Dodatkowe nadbitki można zamawiać na koszt własny. Zamówienie należy dołączyć do maszynopisu artykułu.
 
 
INFORMACJA DLA AUTORÓW PRAC NAUKOWYCH
 

Konsorcjum 20 bibliotek akademickich i branżowych ośrodków informacji naukowo-technicznej tworzy od 1998 roku bibliograficzno-abstraktową "Bazę danych o zawartości polskich czasopism technicznych BAZTECH", w tym prac naukowych. W bazie indeksowane są artykuły z około 270 polskich czasopism naukowych oraz wydawnictw własnych uczelni i instytutów naukowo-badawczych. 
Baza danych BAZTECH służy promocji dorobku polskiej myśli naukowej i ułatwia dotarcie do informacji z określonej dziedziny, a także do konkretnej pozycji naukowej. Dostępna jest bezpłatnie w Internecie pod adresem http://baztech.icm.edu.pl.
Dane wprowadzane są aktualnie najczęściej z autopsji po otrzymaniu kolejnej publikacji przez daną bibliotekę. W przypadku książek wydawanych w Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej dotyczy to Prac Naukowych z poszczególnych serii, których dane w bazie uzupełniane są przez pracowników Biblioteki Głównej PW. 
Chcąc przyspieszyć aktualizację oraz zapewnić poprawność opisów bibliograficznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą do autorów o zamieszczanie oprócz streszczeń w języku polskim i angielskim (z jednoczesnym podaniem tytułu w tym języku), również trzech słów kluczowych pod każdym z nich. Ułatwi to zainteresowanym daną problematyką wyszukiwanie odpowiednich pozycji przy ograniczeniu liczby błędnych rekordów.
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor