dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Chwilowo niedostępne
Kierunek: Archiwum
Tematyka pracy naukowej:

Chemia organiczna. Kurs podstawowy

Wydawnictwo: OWPW
W skrypcie przedstawiono w zwięzłej formie treść wykładu z chemii organicznej (kurs podstawowy) prowadzonego dla studentów Wydziału Chemicznego PW.
 
Omówiono w nim między innymi budowę (w tym przestrzenną), ogólne właściwości oraz typowe reakcje najważniejszych klas związków organicznych. Ponadto przedstawiono schematy mechanizmów podstawowych reakcji z uwzględnieniem ich regio- i stereoselektywności. W osobnych rozdziałach zebrano i zilustrowano przykładami metody syntezy oraz zalecane przez IUPAC reguły nazewnictwa wybranych klas związków organicznych. 
Rok: 2006
Stron: 364
ISBN: 83-7207-657-X
Spis treści:
Przedmowa
Najczęściej spotykane w literaturze skróty, symbole, nazwy reagentów i nazwy reakcji
1. WSTĘP
    1.1. Budowa elektronowa atomów 
    1.2. Wiązanie chemiczne. Teoria orbitali molekularnych
    1.3. Struktura związków węgla
    1.4. Charakterystyka wiązania kowalencyjnego
    1.5. Oddziaływania międzycząsteczkowe
    1.6. Sposoby reagowania związków organicznych
    1.7. Wzory strukturalne
    1.8. Klasyfikacja związków organicznych
2. ALKANY
    2.1. Wzory strukturalne i izomeria alkanów
    2.2. Przestrzenna budowa łańcucha węglowego
    2.3. Rotacja wokół wiązania pojedynczego – konformacje
    2.4. Źródła naturalne alkanów
    2.5. Właściwości fizyczne alkanów
    2.6. Reakcje alkanów
3. CYKLOALKANY
    3.1. Nazewnictwo i właściwości fizyczne cykloalkanów
    3.2. Trwałość i budowa pierścieni
    3.3. Konformacje monopodstawionych pochodnych cykloheksanu
    3.4. Izomeria geometryczna cykloalkanów
    3.5. Reakcje cykloalkanów
4. STEREOIZOMERIA
    4.1. Chiralność. Czynność optyczna
    4.2. Konfiguracja absolutna
    4.3. Związki zawierające więcej niż jeden asymetryczny atom węgla
    4.4. Stereoizomeria związków cyklicznych
    4.5. Powstawanie stereoizomerów w reakcjach chemicznych
5. ALKENY (Olefiny)
    5.1. Budowa, właściwości i trwałość
    5.2. Reakcje alkenów
6. ALKINY
    6.1. Kwasowość alkinów terminalnych. Acetylenki
    6.2. Uwodornienie wiązania potrójnego
    6.3. Addycja elektrofilowa
    6.4. Addycja rodnikowa bromowodoru
    6.5. Utlenianie
    6.6. Borowodorowanie
7. ALKADIENY
    7.1. Skumulowany układ wiązań podwójnych
    7.2. Izolowany układ wiązań podwójnych
    7.3. Sprzężony układ wiązań podwójnych
8. WĘGLOWODORY AROMATYCZNE
    8.1. Budowa i właściwości benzenu
    8.2. Aromatyczność. Reguła Hückla
    8.3. Inne związki aromatyczne
    8.4. Źródła pochodzenia i właściwości fizyczne węglowodorów aromatycznych
    8.5. Reakcja substytucji elektrofilowej, SE
    8.6. Wprowadzanie prostych łańcuchów alifatycznych do pierścieni aromatycznych
    8.7. Reakcje zachodzące w łańcuchach bocznych
9. FLUOROWCOZWIĄZKI
    9.1. Podział i właściwości
    9.2. Reakcje substytucji nukleofilowej i eliminacji
    9.3. Podstawienie atomu fluorowca w halogenkach arylowych
    9.4. Zestawienie reaktywności halogenopochodnych
10. ZWIĄZKI METALOORGANICZNE
    10.1. Związki sodoorganiczne
    10.2. Związki magnezoorganiczne
    10.3. Związki litoorganiczne i miedzioorganiczne
11. ALKOHOLE I FENOLE
    11.1. Budowa i właściwości
    11.2. Kwasowość alkoholi i fenoli
    11.3. Reakcje alkoholi
    11.4. Reakcje fenoli
    11.5. Etery
    11.6. Etery cykliczne – epoksyzwiązki
12. ALDEHYDY I KETONY
    12.1. Budowa i właściwości
    12.2. Reakcje aldehydów i ketonów
13. KWASY KARBOKSYLOWE I ICH POCHODNE
    13.1. Właściwości. Budowa grupy karboksylowej. Kwasowość
    13.2. Pochodne kwasów karboksylowych
    13.3. Reakcja addycji-eliminacji
    13.4. Redukcja kwasów karboksylowych i ich pochodnych
    13.5. Piroliza soli kwasów karboksylowych
    13.6. Reakcje kwasów i ich pochodnych związane z obecnością atomów Ha
14. ZWIĄZKI b-DIKARBONYLOWE
    14.1. Równowaga keto-enolowa. Kwasowość
    14.2. Przykłady syntez z wykorzystaniem acetylooctanu etylu lub malonianu dietylu
15. ZWIĄZKI KARBONYLOWE a,b-NIENASYCONE
    15.1. Addycja w środowisku kwaśnym
    15.2. Addycja w środowisku zasadowym
    15.3. Addycja związków magnezoorganicznych i miedzioorganicznych (dialkilomiedzianów litu)
    15.4. Reakcja Dielsa-Aldera
16. ZWIĄZKI NITROWE
    16.1. Nitrozwiązki alifatyczne
    16.2. Nitrozwiązki aromatyczne
    16.3. Redukcja grupy nitrowej
17. AMINY
    17.1. Budowa i właściwości amin
    17.2. Zasadowość amin
    17.3. Aminy i amidy jako N-H kwasy
    17.4. Otrzymywanie amin
    17.5. Wpływ grupy aminowej i acyloaminowej na reaktywność pierścienia aromatycznego
    17.6. Utlenianie amin
    17.7. Eliminacja Hofmanna
    17.8. Reakcje amin z kwasem azotowym(III) (azotawym)
    17.9. Zastosowanie soli arenodiazoniowych w syntezie
    17.10. Reakcje sprzęgania soli diazoniowych
18. AMINOKWASY I PEPTYDY
    18.1. Budowa i właściwości aminokwasów
    18.2. Synteza aminokwasów
    18.3. Budowa peptydów
    18.4. Synteza peptydów
19. SACHARYDY (WĘGLOWODANY, CUKRY)
    19.1. Budowa i nazewnictwo monosacharydów
    19.2. Właściwości chemiczne monosacharydów
    19.3. Di- i polisacharydy
20. PODSUMOWANIE METOD SYNTEZY ZWIĄZKÓW POSZCZEGÓLNYCH KLAS
    20.1. Metody otrzymywania alkanów
    20.2. Metody otrzymywania alkenów
    20.3. Metody otrzymywania alkinów
    20.4. Metody otrzymywania dienów (ważnych przemysłowo)
    20.5. Metody otrzymywania fluorowcozwiązków
    20.6. Metody otrzymywania hydroksyzwiązków
    20.7. Metody otrzymywania eterów i epoksydów
    20.8. Metody otrzymywania aldehydów
    20.9. Metody otrzymywania ketonów
    20.10. Metody otrzymywania kwasów karboksylowych
    20.11. Metody otrzymywania pochodnych kwasów karboksylowych
    20.12. Metody otrzymywania amin
DODATEK. NAZEWNICTWO WYBRANYCH KLAS ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
    D.1. Alkany
    D.2. Acykliczne węglowodory nienasycone – alkeny, alkiny, alkadieny, alkadiyny
    D.3. Węglowodory alifatyczne monocykliczne – cykloalkany, cykloalkeny, cykloalkadieny
    D.4. Węglowodory bicykliczne (mostkowe)
    D.5. Węglowodory aromatyczne (areny)
    D.6. Węglowodory aromatyczne policykliczne (o pierścieniach skondensowanych)
    D.7. Fluorowcozwiązki
    D.8. Hydroksyzwiązki
    D.9. Etery
    D.10. Aldehydy
    D.11. Ketony
    D.12. Kwasy karboksylowe
    D.13. Pochodne kwasów karboksylowych
    D.14. Aminy
    D.15. Związki azowe i sole diazoniowe (wg Chemical Abstracts)
    D.16. Wybór pierwszeństwa grupy głównej
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor